Social fobi – KBT-behandling av social ångest

 • Få hjälp av leg. psykolog med KBT-inriktning.
 • Specialister på behandling av social fobi och andra rädslor.
 • KBT för social fobi har starkt vetenskapligt stöd och rekommenderas av svenska myndigheter.
 • Kostnadsfri inledande telefonkonsultation á 45 min.
 • 1490 kr/timme. Uppskattningsvis 10-20 tillfällen.
 • Behandlingen på distans (videosamtal) eller på mottagning i Stockholm.

Social ångest är det nya namnet på social fobi. Vi använder båda orden och syftar på samma sak.

Behandling av social fobi - fokus på din utveckling

När du söker hjälp för social fobi hos oss har vi ett tydligt fokus på dina mål. Nedan följer exempel på mål som vi satt upp med tidigare klienter:

 • Bli tryggare i sociala situationer
 • Känna dig mer bekväm och avslappnad i grupp
 • Våga ta för dig mer i sociala sammanhang
 • Kunna vara dig själv och ge ett mer rättvisande intryck
 • Lära känna nya människor
 • Kunna se fram mot fler sociala situationer

Kan din sociala ångest bli bättre med KBT?

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är en behandling som svenska myndigheter och Socialstyrelsen rekommenderar för dig med social ångest:

"Åtgärden ger stor effekt på diagnosfrihet.“ - Socialstyrelsen.

Rekommendationen gäller även behandling förmedlad via internet.

Ta del av rekommendationerna här.

Hur fungerar en KBT-behandling av social fobi?

Kartläggning

KBT för social fobi börjar med en kostnadsfri telefonkonsultation á 45 minuter där vi analyserar din sociala fobi. Varje person med social ångest är unik och därför behöver vi få en tydlig bild av just din upplevelse.

Efter telefonkonsultationen tar vi tillsammans ställning till om vi ska inleda en kontakt.

Behandling på mottagningen eller på distans

Behandlingen av social fobi kan ske på vår mottagning på Södermalm i Stockholm eller på distans. Väljer du behandling på distans har vi videosamtal istället för fysiska besök.

Vi uppmuntrar att välja det alternativ som passar dig bäst. Det är ingen skillnad på behandlingens upplägg eller effektivitet.

Den svenska myndigheten Socialstyrelsen rekommenderar även behandling över internet med KBT vid social fobi.

Fri från social fobi - en grupp med promenerande vänninor.

Behandlingen och dess innehåll

En KBT-behandling av social fobi består av olika delar. Vilka delar som ingår varierar utifrån dina behov och förutsättningar.

Nedan hittar du exempel på vanliga inslag i en behandling av social ångest:

Förstå social fobi utifrån KBT

En viktig del av behandlingen av social fobi är att du lär dig att förstå vad som håller din sociala ångest vid liv. Du får lära dig att analysera svåra situationer utifrån ett KBT-perspektiv.

Utmana dig själv på ett nytt sätt

Exponering innebär att du får utsätta dig för obehagliga situationer på ett nytt sätt. Vid KBT för social fobi är denna process är alltid gradvis, systematisk och kontrollerad. Efter exponeringsövningar berättar många om mindre obehag och att de lärt sig nya saker om sig själva.

Lära dig att byta fokus

Blir du starkt fokuserad på hur du beter dig, dina kroppsliga reaktioner och hur andra uppfattar dig i sociala situationer? Det är vanligt vid social fobi.

I din behandling av social ångest lär du dig att flytta uppmärksamheten från dig själv och ut. Detta leder ofta till minskad ångest och en ökad känsla av kontroll.

Få mer konstruktiva tankar

Vid social ångest är det vanligt med självkritiska tankar som ofta kan vara destruktiva. Många av tankarna kan ske automatisk utan att vi lägger märke till dem. Under din behandling av social fobi med KBT lär du dig att uppmärksamma tankarna och att påverka dem.

Förbättringsprogram - håll dina resulat vid liv

Vi avslutar KBT-behandlingen av social fobi med att du får ett program som stärker dina resultat.

Programmet förhindrar även att du faller tillbaka i gamla mönster.

Avslutande uppföljning

Efter par månader gör vi en telefonuppföljning för att försäkra oss om att dina resultat står sig. Du är självklart välkommen att höra av dig under och efter din behandling med frågor.

Hur lång är en behandling av social ångest?

Behandlingens längd kan variera beroende på dina behov, mål och förutsättningar. De flesta behandlingar brukar vara mellan 10 till 20 tillfällen.

Ett par som verkar kyssa varandra - bara benen syns.

Vårt förhållningssätt

Dina mål är viktigast

Alla delar i behandlingen utformas med dina mål i åtanke.

Utvärdering av dina framsteg

För oss är det viktigt att vi håller kursen mot dina mål. Vi stämmer återkommande av att vi är på väg i rätt riktning och anpassar behandlingen vid behov.

Aktivt samarbete

Du är expert på dig själv. Vi kan social fobi och KBT. Det är när vi kombinerar din livskunskap med vår ämneskunskap som vi får till en förändring i positiv riktning.

Lär dig genom att uppleva

Har personer i din omgivning försökt övertala dig att du inte behöver vara rädd? Hur väl har det fungerat?

Våra behandlingar av social ångest bygger på att du blir bättre genom att du får dra nya slutatser genom att vi skapar nya upplevelser. Behandlingen består därför till stor del av övningar.

Vetenskaplig grund

Vi utgår från aktuell forskning om social fobi och KBT för att kunna ge dig en effektiv hjälp mot social fobi.

Nuet och din framtid

I våra behandlingar fokuserar vi på vad som håller ditt problem vid liv i dagsläget och den framtid som du önskar dig.

Tydligt och konkret

Tydlighet i vår kommunikation, behandling och mål leder till att du får tydliga resultat.

Bota din sociala ångest - två personer som håller varandra i händerna.

Vad är social fobi?

Social ångest är en orimligt stark rädsla för sociala situationer. Det som kännetecknar social fobi är en rädsla för att bli kritiskt granskad, dömd eller bortgjord. Du kan undvika situationer eller uthärda dem med intensivt obehag.

Skillnaden mellan rädsla och fobi

Vi kan alla uppleva obehag i sociala situationer ibland. Det kan först kallas för social fobi när du upplever att rädslan begränsar dig i livet.

Hur vanligt är social fobi?

Ungefär 10-15 % av Sveriges befolkning har social fobi. Social ångest utvecklas ofta under tonåren men många upplever besvär ännu tidigare i livet.

Könsfördelningen bland de som har social fobi är relativt jämn men problemet är något vanligare hos kvinnor.

Symtom vid social fobi

En stor ångest inför sociala situationer

Många med social fobi har en stor ångest inför kommande sociala situationer. Det är vanligt med en oro för hur de ska bete sig och hur de kommer reagera samt vad andra ska tycka och tänka.

Dessa tankar kan ofta vara svåra att kontrollera och kan göra det svårt att se fram mot sociala situationer som du egentligen uppskattar.

Obehagliga situationer

För den med social ångest kan många situationer undvikas helt alternativt kan dessa pinas i genom. Nedan hittar du exempel på situationer som kan vara jobbiga för personer med social fobi:

 • Att vara i centrum för uppmärksamheten
 • Att tala inför grupp
 • Att ringa till någon som du inte känner särskilt väl
 • Att prata med främmande människor
 • Att ta ordet vid ett möte
 • Att gå på fest där du känner några men inte alla
 • Att säga ifrån eller visa att du inte håller med
 • Att ha ögonkontakt
 • Att tala med människor i maktposition
Ett par som verkar kyssa varandra - bara benen syns.

Kroppsliga reaktioner

En person med social fobi kan reagera med ångestsymtom i många sociala situationer. Många personer med social ångest är väldigt oroliga för att andra ska lägga märke till deras ångestsymtom. Exempel på dessa kan vara:

 • Hjärtklappning
 • Svettningar
 • Rodnad
 • Muntorrhet
 • Att darra på rösten
 • Darrningar eller skakningar
 • Att få svårt att andas
 • Bröstsmärtor eller obehag
 • Yrsel eller svimningskänsla
 • Illamående
 • Upprörd mage

Katastrofartade tankar

Vid social fobi är det vanligt med en stark rädsla för att bli dömd, förödmjukad eller bortgjord.

Detta kan ta sig i uttryck i en rädsla för att framstå som konstig, tråkig, ointelligent eller svag.

Säkerhetsbeteenden

Personer med social ångest använder sig ofta av olika skyddande beteenden för att förhindra att den värsta katastrofen inträffar.

Dessa beteenden gör ofta ångesten något mer hanterlig på kort sikt men gör även att olika katastrofala föreställningar inte kan motbevisas.

Nedan följer exempel på vanliga säkerhetsbeteenden:

 • Att undvika att prata om dig själv eller att vara personlig
 • Att ställa många frågor för att flytta uppmärksamheten till andra
 • Minska eller dölja olika kroppsliga reaktioner som svettningar och rodnad
 • Konsumera alkohol eller använda lugnande medel
 • Distrahera sig själv med mobilen
 • Öva på konversationer och samtalsämnen i förväg
 • Att prata snabbt eller vara kortfattad
 • Att inte låtsas se bekanta på stan
 • Komma med ursäkter om ditt eget beteende
 • Att anpassa dig mycket efter den du talar med
 • Att gå på toaletten för att få andningspauser

Ältande av sociala situationer i efterhand

Du med social fobi kan ofta analysera och älta sociala situationer i efterhand. Ofta ges mycket kritiska recensioner av det egna beteendet. Många kan fortsätta att älta händelsen långt efter den sociala situationen.

En grupp med vänner som promenerar en höstdag.

Varför går social ångest inte över?

Du som har social ångest undviker oftast att utsätta dig för det som skrämmer dig. I de situationer som du uthärdar med obehag har du säkerhetsbeteenden som gör att obehaget minskar på kort sikt.

Undvikanden och säkerhetsbeteenden gör att katastroftankar och andra mindre hjälpsamma föreställningar hålls vid liv då de aldrig kan motbevisas.

Vad orsakar social fobi?

I forskningen finns det inte ett exakt svar på varför social fobi uppkommer. Nedan kan du läsa om saker som kan bidra till att social ångest utvecklas.

Inlärning genom association

Om du varit i en social situation och upplevt obehag kan liknande situationer framåt väcka jobbiga känslor.

Generalisering

Människan har en förmåga att kunna lära sig något i en situation för att sedan kunna dra slutsatser om framtida liknande och ibland orelaterade situationer.

Det är en viktig del i vår uppfinngsrikedom.

Vid social ångest kan det tyvärr innebära att situationer som tidigare inte varit obehaliga börjar undvikas och att problemet växer över tid.

Vi tar efter våra nära och kära

Vi tar ofta efter personer i vår närhet. Det är därför vanligt att personer med social ångest ofta har en förälder eller en annan närstående som upplever sociala situationer som jobbiga. Som barn och ungdomar observerar vi dem och börjar bete oss på liknande sätt.

Ärftlighet

Forskning har visat att social ångest till viss del är ärftligt. Dock kan genetik endast förklara 30% av anledningen till att någon får social fobi. Således spelar miljö och inlärning ofta en större roll.

Social fobi test – LSAS-SR

LSAS-SR är ett test som används inom svensk vård för att upptäcka social fobi symtom. För att ställa diagnos så krävs det en bedömning av psykolog eller läkare.

Testet ger dig flera exempel på situationer som kan vara obehagliga för en person med social ångest.

Du kan göra testet här.