Kvinna som kan jogga i skogen efter att ha lyckats bota sin ormfobi

Afobias hantering av personuppgifter

På denna sida hittar du information om hur dina personuppgifter hanteras av Afobia.

Definitioner

Vad är en personuppgift?

En uppgift eller information som kan kopplas till en enskild person.

Vad utgör hälso- och sjukvård på Afobia?

Samtliga individuella kontakter och behandlingar utgör hälso- och sjukvård.

Vad utgör utbildning på Afobia?

Kursen Tala Tryggt är den utbildning vi erbjuder i dagsläget.

Dataskyddsförordningen och hälso- och sjukvård

Afobias verksamhet består av två grenar - utbildning samt hälso- och sjukvård.

Utbildning

Om du är i kontakt med oss angående utbildning gäller lagstiftningen dataskyddsförordningen vid hantering av dina personuppgifter.

Hälso- och sjukvård

Om du är i kontakt för oss hälso- och sjukvård kompletteras dataskyddsförordningen med lagstiftning som är specifik för hälso- och sjukvård.

Denna kompletterande lagstiftning reglerar bland annat vår tystnadsplikt, sekretess och kravet på förande av patientjournal.

Informationen nedan avser både dig som är i kontakt med Afobia för hälso-och sjukvård och dig som är utbildningsdeltagare om inte annat uttrycks.

Afobia ansvarar för hantering av personuppgifter

Afobia är ansvariga för alla personuppgifter som hanteras i kontakten mellan dig och Afobia.

Vi använder oss av det digitala journalsystemet Kaddio.

Personal på Kaddio har inte tillgång till innehållet i journaler eller annan kommunikation som görs inom ramen för deras system.

Syfte och rättslig grund för hantering av personuppgifter

Hälso- och sjukvård

Afobia använder personuppgifter för att se till att du får en säker och effektiv vård. I egenskap av legitimerad vårdpersonal är vi enligt lag även skyldiga att föra journal.

Alla vårdverksamheter står under Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Vid en tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg ska vi kunna redogöra för att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Utbildning

Afobia använder dina personuppgifer för att ge dig en trygg och lärorik utbildning. Vi använder även din personuppgifter för att kunna följa upp resultatet av våra utbildningar och erbjuda dig annan relevant utbildning framåt

.

Lagringstid

Hälso- och sjukvård

Om du är i kontakt med Afobia i för hälso- och sjukvård lagrar vi dina uppgifter i enlighet med patientdatalagen. Enligt patientdatalagen behöver uppgifterna lagras minst i 10 år efter den senast genomförda journalanteckningen.

Utbildning

Om du är i kontakt med Afobia för utbildning (t ex att du går kursen Tala Tryggt) lagras dina uppgifter tillräckligt länge för att kunna ge dig en god utbildning och kunna upprätthålla en kontakt för att kunna erbjuda dig annan relevant utbildning framåt.

Dina rättigheter vid hantering av personuppgifter

Vid kontakt för utbildning

Du som utbildningsdeltagare har rätt till att:

  • Ta del av information om personuppgifter som du har lämnat
  • Få personuppgifterna rättade
  • Få personuppgifterna borttagna
  • Få personuppgifterna begränsade

Vid kontakt för hälso- och sjukvård

Patientdatalagen begränsar vilka och hur dina inlämnade personuppgifter kan ändras. Med hänsyn till patientdatalagen har du som klient rätt till att innan, under och efter behandling:

  • Ta del av information om personuppgifter som du har lämnat
  • Få personuppgifterna rättade
  • Få personuppgifterna borttagna
  • Få personuppgifterna begränsade

Tystnadsplikt och sekretess

Oavsett om du har kontakt med Afobia för behandling eller utbildning så lämnar vi inte ut personuppgifter till tredje part. I de fall där personuppgifter lämnas till utomstående part måste du ha samtyckt till detta.

Vid kontakter för hälso- och sjukvård hos Afobia följer vi hälso- och sjukvårdens lagar om tystnadsplikt och sekretess.

I vissa särskilda fall kan Afobia ha skyldighet att i egenskap av vårdgivare lämna ut personuppgifter till myndigheter även utan ditt samtycke. Detta gäller exempelvis om vi får uppgift om att barn- eller ungdom far illa.

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen

Du har som klient eller utbildningsdeltagare rätten att lämna klagomål till Datainspektionen rörande hanteringen av dina personuppgifter av Afobia.

Personuppgifter som krävs enligt lag vid hälso- och sjukvård

Afobia har i den gren av verksamhet som rör hälso- och sjukvård krav ställda på sig av Socialstyrelsen. All hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige ska journalföras. Det finns även krav på vad en journal ska innehålla.

Dessa krav berör information om identitet, bakgrund till vården samt redogörelser av bedömning, planering och åtgärder kopplade till vården.

Socialstyrelsen ställer även krav på att det i journalen redovisas vilken information som lämnats till dig som klient.

Aktivt samtycke till behandling av personuppgifter

Afobia behöver ditt aktiva samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. Du får lämna detta samtycke i samband med att du bekräftar att du vill inleda en kontakt med oss för behandling eller utbildning.

Om du väljer att inte samtycka till hanteringen av dina personuppgifter har vi inte möjlighet att tillhandahålla behandling eller utbildning.